TIETOSUOJASELOSTE

PAL AUTTAVA OY:N ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

LAADITTU 11.5.2019

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Pal auttava Oy

Y-tunnus: 2998153-5
Sauvontie 33
25240 Hajala
050 421 0379

 1. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Katariina Sampinen

katariina@yhdessaovestaulos.fi

 1. REKISTERIN NIMI

Pal auttava Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisterin tarkoitus on Pal auttava Oy:n tuottamien palveluiden käyttäjiä koskevien tietojen kerääminen, käyttäminen palvelun suunnitteluun ja toteutukseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä tarjouksista ilmoittamiseen. Rekisteriin voidaan kerätä myös asiakaspalautteita. Rekisterin tarkoitus on myös edellä lueteltujen tietojen säilyttäminen lain edellyttämällä tavalla. Pal auttava Oy tarjoaa palveluita yrityksen nimen lisäksi sivutoiminimillä Työuupuneen Huoltamo ja Yhdessä Ovesta Ulos.

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään tiedot henkilöistä ja yhteisöistä, jotka ovat käyttäneet Pal auttava Oy:n palveluita. Rekisteri pitää sisällään asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä Yhdessä Ovesta Ulos palvelussa lenkeillä käytettävä kutsumanimi, Rekisteri pitää lisäksi sisällään Pal auttava Oy:n käyttämät testilomakkeet/mittarit ja analyysit, käyntitiedot sekä palvelun toteutusta koskevat suunnitelmat.

Markkinointia varten voidaan tallentaa luvat markkinointiviestintään, asiakkaan ilmoituksesta suoramarkkinointikielto tai kielto lähettää markkinointikyselyjä.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai tiedot on saatu palvelun suosittelijalta, maksajalta tai loppukäyttäjältä.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Pal auttava Oy ei luovuta kerättyjä asiakastietoja ulkopuolisille tahoille, ellei se ole lain tai viranomaisen puolelta pakotettu siihen.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietoja voidaan siirtää tai ne voidaan kerätä suoraan rekisterinpitäjän sopimuskumppaneille. Tällöin tietojenkäsittelyä koskevat velvollisuudet on järjestetty osapuolten välisin sopimuksin.

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, muttatietoja voidaan siirtää käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään, huolehditaan henkilötietosuojan riittävästä tasosta.  Lisäksi tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta sekä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon. Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattu ja siihen pääsevät käsiksi ainoastaan määrätyt rekisterinpitäjän ja tämän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijät rekisterinpitäjän myöntämän käyttöoikeuden perusteella henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 1. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

 1. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus ja vaatia rekisterinpitäjää poistaman itseään koskevat tiedot rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 1. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.